به گزارش سرپرستي يزدفردا در طبس : طبسيها به احترام توصيه هاي متوليان سلامت و قدرداني از كادر درمان شهرستان ١٣ بدر ٩٩ را در خانه ماندند .
اين درحالي است كه در بعضي شهرستانها براي درخانه ماندن خانواده ها ممنوعيتها و محكوميتهايي در نظر گرفته شده بود .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا