یزدفردا: هدف نویسنده از نگارش کتاب «کهن الگوی زن در اساطیر باستان» بیان چیستی، مفهوم و محتوای نقش‌مایه ایزدبانو ـ زن ـ مادر در گستره پیش از تاریخ و ارتباط زبان با اسطوره‌ها در گذشته و بررسی اسطوره‌های زن در تمدن‌های کهن مانند ایران، بین‌النهرین، هند، مصر، یونان و روم و سیر تکاملی آن تا اندک زمانی بعد و بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان اساطیر زن در تمدن‌های کهن است.

به گزارش یزدفرداکتاب «کهن الگوی زن در اساطیر باستان (ایران، بین‌النهرین، مصر، هند، یونان و روم)» نوشته تینا بنی‌هارونی از سوی انتشارات مینو منتشر شد.

هر مادر و زن، اسطوره‌ای تازه اما کهن‌الگو و پرستیدنی در بطن خویش است که عنصر مهرورزی، عشق پاک، بی‌آلایشی، زایندگی، پرورش و ازخودگذشتگی جزء لاینفک از وجود اوست و در هر قوم و ملتی ثابت و پایدار است و از گذشته تاکنون تغییر نیافته است. چون ذات وجودی آن و هستی‌بخش آن همواره ثابت بوده است.

منشأ اسطوره در اعماق ذهن آدمی و به‌ویژه در عرصه ناخودآگاه او قابل جستجو است. اسطوره‌ها و تمامی آثار هنری و افسانه‌ها بسان موجوداتی زنده در متن فرهنگ هر ملتی رشد می‌کنند و شکوفا می‌شوند. زادگاه اسطوره و رؤیا در درون ناخودآگاه است. رؤیای جمعی که در طی تاریخ، اقوام و ملل آن را دیده و به زبان تمثیل و نماد بازگفته‌اند، همان اسطوره است.

ایزدبانوان سمبل بسیاری از عناصر هستی از جمله زمین، زایندگی و رستنی‌ها بوده که بیان چیستی، مفهوم و محتوای این نقش‌مایه از ایزدبانوها در گستره پیش از تاریخ و ارتباط آن با اسطوره‌های کهن‌تر و سیر تکاملی آنها و بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان آنها در تمدن‌های کهن مدنظر نویسنده این کتاب است. در واقع این کتاب نگاهی است به اساطیر و الهه‌های متنوع در ایران، بین‌النهرین، هند، مصر، یونان و روم و باورهای قومی پیرامون آنها.

به طور کلی نقوش کهن‌الگوی زن در انواع تمدن‌ها بررسی شده و در این کتاب تشریح شده است و سعی شده مقایسه‌ای بین انواع مختلف صورت گیرد. پژوهش بر اساس آنالیز انواع نقش‌مایه‌های برجامانده از کهن‌الگوی زن ـ مادر از پیش از تاریخ و تاریخ و ارتباط آنها با یکدیگر صورت گرفته است.

به طور کلی هدف نویسنده از نگارش این کتاب، بیان چیستی، مفهوم و محتوای نقش‌مایه ایزدبانو ـ زن ـ مادر در گستره پیش از تاریخ و ارتباط زبان با اسطوره‌ها در گذشته و بررسی اسطوره‌های زن در تمدن‌های کهن مانند ایران، بین‌النهرین، هند، مصر، یونان و روم و سیر تکاملی آن تا اندک زمانی بعد و بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان اساطیر زن در تمدن‌های کهن است.

در فصل نخست کتاب که مقدمه تحقیق است، شامل انگیزه و بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق و نتیجه‌گیری و کلیات تحقیق است. فصل دوم دربرگیرنده بررسی در واژه و مفهوم اسطوره، لزوم شناخت آن، گونه‌های اسطوره، ویژگی‌های روایات اساطیری و در نهایت کارکردهای آن صورت گرفته است.

در فصل سوم بعد از بررسی دیدگاه‌های مختلف اسطوره‌شناسی به بررسی عوامل و کارویژه‌های اساطیر زن و عوامل اسطوره شدن زنان پرداخته شده و پس از آن عناصر اصلی اساطیر مادینه هستی و منشأ اساطیر با پیوند اصیل مادینه هستی پرداخته شده و در ادامه آن عناصر مادینه هستی از جمله زمین، ماه، آب، رستنی‌ها و ... بررسی شده است.

در فصل چهارم به بررسی تجلی کهن‌الگوی ایزدبانو زن ـ مادر در تمدن‌های شرق پرداخته شده که شامل اساطیر ایران پیش از تاریخ، تمدن ایلام، ایران باستان، تجلی اسطوره زن در شاهنامه، سپس تجلی کهن‌الگوی زن در تمدن بین‌النهرین، هند و در نهایت در تمدن مصر است و تصاویر هر یک جداگانه ارائه شده است.

در فصل پایانی تجلی کهن‌الگوی زن در تمدن‌های غرب بررسی شده که شامل دو تمدن یونان و روم باستان است. در پایان نیز نتیجه‌گیری مباحث آمده که بر مبنای مقایسه تطبیقی میان ایزدبانوان صورت گرفته و نکات اشتراک و افتراق بین این اساطیر در تمدن‌های گوناگون بررسی شده و مشخص می‌‌شود.

کتاب «کهن الگوی زن در اساطیر باستان (ایران، بین‌النهرین، مصر، هند، یونان و روم)» نوشته تینا بنی‌هارونی در 298 صفحه، شمارگان یک‌هزار نسخه و قیمت 95 هزار تومان از سوی انتشارات مینو منتشر شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا