یزدفردا: رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان به زودی در کمیسیون به اتمام می رسد، گفت: در صورت تایید در صحن مجلس، دو نماینده به استان یزد اضافه خواهد شد.

به گزارش یزدفردا: محمد صالح جوکار در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی افزایش تعداد نمایندگان مجلس در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت: بحث افزایش تعداد نمایندگان مجلس چندین شاخص از لحاظ پراکندگی جمعیت، مسائل امنیتی، جمعیت و محرومیت دارد که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برخی از استانها از نظر تعداد نمایندگان مجلس مشکلی ندارند، افزود: برخی از استان ها نیاز به بررسی مجدد داشت که کارگروه با حضور مجمع نمایندگان آن استان نشستی برگزار خواهد کرد و در صورت امکان تا پایان هفته آینده این موضوع به سرانجام برسد.

وی گفت: طبق شاخص های تدوین شده به استان ها یک یا دو نماینده اضافه خواهد شد و برخی استان ها هم بر اساس این شاخص ها شاید مشمول این طرح نشود.

جوکار با بیان این که استان یزد با توجه به شاخص‌ها، جزء این طرح خواهد بود، اذعان کرد: بر اساس شاخص‌های تعریف شده دو نماینده در این طرح به تعداد نمایندگان استان یزد اضافه خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: نهایتا پس از به اتمام رسیدن این طرح در کمیسیون، در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و اگر رأی بیاورد، مشکل حوزه های انتخابیه حل خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا