آگهی مناقصه عمومی

تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات شهری

 در سطح منطقه چهار

 

 

موضوع مناقصه: تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات شهری در سطح منطقه چهار

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع و به میزان 1.081.000.000 ريال که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده 2052146677 بانک تجارت به نام منطقه چهار شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی(دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام  عقد قرارداد معادل 5 درصد مبلغ  کل  قرارداد می باشد.

نحوه تأمین اعتبار: از محل بودجه سال 1402 منطقه چهار شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.

مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان شرکت در مناقصه از تاریخ 31/02/1402 می باشد. حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرسsetadiran.ir و تسلیم مدارک(ضمانت نامه بانکی، فیش واریزی و مدارک شرکت) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 23/03/1402 می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 24/03/1402 در دفتر مدیر منطقه چهار مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهدشد.

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد به سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، منطقه چهار نسبت به استرداد آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.500.000 ریال که در سامانه ستاد درج گردیده(شماره حساب 2091526886 بانک تجارت به نام شهرداری منطقه چهار یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

محل انجام کار: شهر یزد

ـ به پیشنهادات فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش، مبهم و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود، سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری منطقه چهار ضبط خواهد شد.

ـ شهرداری منطقه چهار یزد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استان ها می باشد.

ـ به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

ـ هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی منطقه چهار شهرداری یزد                             

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا