وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور مجوز فروش دو خانه بهداشت واقع در روستاهای کریت و دیهوک در شهرستان طبس استان يزد از سوی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.

یزد فردا: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۱ مطابق مصوبه هیئت امنای دانشگاه برای فروش اموال غیرمنقول مورد استفاده دانشگاه، نسبت به فروش خانه بهداشت واقع در روستای کریت به مساحت ۴۰۰ مترمربع با کاربری کشاورزی و خانه بهداشت واقع در روستای دیهوک به مساخت ۸۴۳ مترمربع واقع در شهرستان طبس این استان اقدام نموده است.

در حال حاضر باتوجه به مشکلات اجرایی موجود در جهت تنظیم و انتقال سند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور مجوز فروش املاک یادشده را به هیئت دولت ارائه نموده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا