به گزارش یزدفردا: حکم مقام معظم رهبری مبنی بر جواز موقوفه مجازی و وقف مجازی و توصیه حضرت آیت الله مدرسی در اهمیت حضور مومنان و خیرین در این عرصه.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا