وقوع طوفان شن امروز چهارشنبه - راور کرمان

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا