آخرين وضعیت مهندس قمی در روز ششم بستری از زبان دکتر عرفان فربد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا